“– A fizikusok – mondta Dr. Hagelin – ebben a században már többször találkoztak megdöbbentő kvantummechanikai hatásokkal a megfigyelhető, makroszkopikus szinten. A szuperfolyékonyság esetében például a folyadékok a viszkozitás teljes hiányát mutatják, és ha egyszer mozgásba lendültek, meghatározatlan ideig folynak tovább. Az ilyen jelenségek látszólag ellentmondanak a természet törvényeinek, de valójában éppen ezek segítenek bepillantást nyerni az alapvető téridő léptékek fizikai valóságának természetébe. A Jógarepülés a makroszkopikus szinten tárja elénk a természet legalapvetőbb szintjének, az egyesített mezőnek a dinamikáját.”

    Dr. John Hagelin a tudat egy új, átfogó modelljét terjesztette elő, mely nagy mértékben kibővíti a korábbi kvantummechanikai elméleteket, azáltal, hogy beleveszi a fizika legújabb egyesített kvantummező elméleteit. Dr. Hagelin modelljében azzal a rendkívül fontos kérdéssel foglalkozik, hogy milyen természete van annak a mezőnek, amely a Maharishi-hatást közvetíti. 

        Egy ilyen nagy távolságokra kiterjedő kölcsönhatás magyarázatára a legkézenfekvőbb jelölt az elektromágnesesség és a gravitáció. Ám, mint azt Dr. Hagelin magyarázza, az egyes emberek közötti bármilyen hagyományos gravitációs kölcsönhatás nagyságrendekkel kisebb annál, hogy ilyen nagy távolságokra kiterjedő hatásokat keltsen. Az elektromágnesesség sem szolgálhat teljesen kielégítő magyarázatként, noha van rá némi bizonyíték, hogy az agy érzékeny lehet a gyenge mezőhatásokra. A kutatók például felfedezték, hogy az emberi test érzékeny a környezetben előforduló olyan váltakozó áramú elektromos mezőkre, amelyek a korábban gyanítottnál hat-hét nagyságrenddel kisebbek.

         Dr. Hagelin szerint ahhoz, hogy magyarázatot találjunk a Jógarepülésre és a Maharishi-hatásra, túl kell lépnünk a hagyományos működési elveken, és egy alternatív elméleti keretet kell tételeznünk a szuperegyesítés, azaz a természet  minden törvénye egyesített mezejének szintjén. A korábban említett washingtoni sajtótájékoztatón Dr. Hagelin elméletének kitűnő összegzését tárta az újságírók elé.

    – A fizikusok – mondta – ebben a században már többször találkoztak megdöbbentő kvantummechanikai hatásokkal a megfigyelhető, makroszkopikus szinten. A szuperfolyékonyság esetében például a folyadékok a viszkozitás teljes hiányát mutatják, és ha egyszer mozgásba lendültek, meghatározatlan ideig folynak tovább. Az ilyen jelenségek látszólag ellentmondanak a természet törvényeinek, de valójában éppen ezek segítenek bepillantást nyerni az alapvető téridő léptékek fizikai valóságának természetébe. A Jógarepülés a makroszkopikus szinten tárja elénk a természet legalapvetőbb szintjének, az egyesített mezőnek a dinamikáját.

    Csakis az Egyesített Mező, azaz a szuperegyesítés szintjéről, ahol a természetben található mind a négy alapvető erő egységessé lesz, csakis innen lehetséges az a természetes uralom a téridő geometriája fölött, amely lehetővé teszi a Jógarepülést. A gravitáció klasszikus elméletei, mint Newton elmélete vagy az einsteini általános relativitáselmélet nem képesek megmagyarázni a Jógarepülést. A kvantumgravitáció viszont képes erre.

    A kvantumgravitáció az a gravitációs elmélet, mely az Egyesítet Mező szintjére vonatkozó fizikai törvényeket írja le. A természet működésének az a szintje ez, mely megelőzi a klasszikus téridő geometriát. Ezen a szinten születik a téridő geometria. Ha az egyesített mező szintjén egy tartós koherens hatást keltünk, lehetséges, hogy az általános relativitáselméletben leírt téridő görbületét egy adott helyen úgy módosítsuk, hogy a test felemelkedjen, esetleg balra, előre vagy bármilyen lehetséges irányba mozduljon. A fizika jelenlegi elképzelései szerint csakis egy egyesített mezőt alkalmazó technikán keresztül lehetséges a Jógarepülés.

Szerettem volna tudni, hogy a sajtó képviselői közül hányan értik meg ezt a nem mindennapi magyarázatot. A Dr. Hagelin magyarázatának alapjait képező elveket még az egyetemi fizikaórákon sem tanítják. Ezek a modern fizika határterületét képezik, és teljességében csak egy maroknyi szakember érti őket. De a hallgatóság oktatása itt még nem ért véget. Dr. Hagelin türelmesen elmagyarázta a lehető legegyszerűbb nyelvezetet használva, hogy az egyesített mező szintjén a természeti törvény összes aspektusa mindenütt az univerzumban végtelen kölcsönös kapcsolatba kerül egymással.

Dr. John Hagelin

    – Ez azt jelenti – mondta –, hogy egy finom impulzus a rendszer egy pontján azonnali hatást képes kelteni az egész univerzumban. Ez a nagy kiterjedésű korreláció megmagyarázza, az egyesített mező szintjén történő cselekvés miként képes olyan hatást kelteni, amely az univerzumban bárhová szétterjed. Így terjed a koherencia is, az egész mindenségben semlegesítve a negatív tendenciákat.

    E sajtótájékoztató óta Dr. Hagelin még részletesebben kidolgozta ezeket az elképzeléseket, és a világ legnevesebb egyetemeinek fizikusai elé tárta őket. Rámutat arra, hogy noha jelenleg még nem rendelkezünk a megfelelő matematikai eszközökkel, hogy a kvantumgravitáció teljes dinamikáját egyesítsük, a Planck-skála (10-33 cm) alatt a téridő rendkívül váratlan jelenségekkel és jellemzőkkel bír, melyek felettébb hasonlítanak arra, amit Maharishi mond a tiszta tudatról. Továbbá, a szuperegyesítés szintjén számos olyan lehetséges mechanizmus található, amely segíthet megmagyarázni a megnövelt Maharishi-hatást. (Egy ilyen mechanizmus lehet például a „féreglyukak” léte. Ezek olyan alagutak a téridő szerkezetében, melyek lehetővé teszik a kommunikációt hatalmas távolságok között is.)

    Dr. Hagelin elénk tárta a tudat mező-modelljének megalkotásához szükséges alapvető ismereteket. Ezt a tudat Maharishi-féle mező-modelljének lenne leginkább helyénvaló nevezni, hiszen az ő meglátásaiból és előrejelzéseiből ered. Noha több kísérleti adat szükséges, hogy e modell pontos matematikai leírását megalkossuk, a meglévő adatokból mégis számos alapvető jellegzetességére következtethetünk.

    Először, a tudat a maga legtisztább állapotában a természeti törvény egyesített mezeje. Másodszor, a tudat kevésbé nyugodt állapotaiban egy korlátozott, individuális jelenség, ám valójában ez a korlátozott tudat csupán az alapvető mező meghatározott rezgésmódja. (Mint azt a könyv elején megjegyeztem, ez tökéletes párhuzamot alkot a kvantummező elmélettel, melyben az elemi részecskéket egy alapvető kvantummező stabil rezgésmódjaiként írják le.) Harmadszor, amikor túllépjük a mindennapos ébrenlét aktivitását, az idegrendszer egy fázisváltáson átmenve jóval rendezettebb állapotba kerül. Negyedszer, a Maharishi-féle Transzcendentális Meditáció és TM-Szidhi program csoportos gyakorlása közben ezt az alapvető tudatmezőt meghatározott módon stimulálni lehet, amely megfigyelhető hatásokat kelt (mint például a Maharishi-hatás). Ötödször, a tudat mezőhatását széles körben elérhető szociológiai adatokon keresztül tudjuk észlelni és mérni.

 (Részlet Robert Keith Wallace „The Physiology of Consciousness [A tudat fiziológiája] című könyvéből. Folytatása következik.)