ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A TM Haladó Technika és TM-Szidhi tanfolyamra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezeléshez


1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Dr. Pál Dániel, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: a szervező)

Székhely: 6723 Szeged, Szakolcai u. 13.

Postacím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 52.

Adószám: 75922593-1-26

E-mail: dr.pal.daniel@tm.org

Telefon: +36 70 646 3181

Honlap: www.transzcendentalis.hu

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A TM Haladó Technika és a TM-Szidhi tanfolyam tekintetében a szervező és a Maharishi Védikus Tudománya Alapítvány (MVTA) önálló adatkezelőknek minősülnek. 

A szervező általi adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  1. a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;
  1. b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504.

3. A TM HALADÓ TECHNIKA ÉS A TM-SZIDHI TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
E-mail-cím kizárólag a tanfolyammal kapcsolatos esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja, továbbá erre az e-mail-címre Ön automatikusan megkapja a jelentkezéskor megadott adatokat
Ön… biológiai nem: a tanfolyam lebonyolításához szükséges információ
Kategória (pl. felnőtt, diák, nyugdíjas stb.) a szervező és az MVTA közötti elszámoláshoz szükséges információ
Éjszakai technika a tanfolyam lebonyolításához szükséges információ
Megszólítás (például dr., ifj. stb.) opcionális
Vezeték- és utónév az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
Születési dátum az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
Ön… (meditáló, szidha vagy TM-tanár): statisztikai célokat szolgáló információ
Kategória (házaspár / felnőtt / diák / nyugdíjas): a tanfolyamdíj megállapításához szükséges
Telefonszám kizárólag a tanfolyammal kapcsolatos esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja
A TM-tanfolyam dátuma és helye a tanfolyamra való jelentkezés jogosultságának ellenőrzéséhez szükséges
Ki az Ön TM-tanára? a tanfolyamra való jelentkezés jogosultságának ellenőrzéséhez szükséges
Ez az Ön hányadik TM Haladó Technika tanfolyama? a korábban elvégzett ilyen tanfolyamok: a tanfolyam lebonyolításához szükséges információ
TM-Szidhi tanfolyam statisztikai célokat szolgáló információ
Honnan értesült erről a tanfolyamról? marketingtevékenység kialakításához szükséges információ
Telekocsi opcionális
Megjegyzés opcionális
Ajándékkönyv ajándékkönyv kiválasztásának lehetősége
Csoportkép hozzájárulás a tanfolyam végén készített csoportképen való szerepléshez és a csoportképnek a Maharishi.hu honlapon történő közzétételéhez
Tanfolyamszabályzat a tanfolyamszabályzat elfogadása
Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás hozzájárulás ahhoz, hogy a szervező és az MVTA kezelje az Ön által megadott adatokat

 Az e-mail-cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail-címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 

3.3. Az adatkezelés időtartama

A szervező az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelik. A hozzájárulását az 1. pontban megadott e-mail-címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja.

Az Ön személyes adatai bekérésének célja egyrészt azért szükséges, hogy a szervező Önt (tipikusan) e-mailben tájékoztatni tudja a tanfolyammal kapcsolatos azon információkról (például a tanfolyam pontos helyszíne és kezdési időpontja stb.), amelyeket csak a tanfolyamra jelentkezőkkel kíván megosztani, illetve amelyek adott esetben megváltozhatnak. 

Az Ön által megadott adatok az MVTA és a szervező közötti elszámoláshoz is elengedhetetlenül szükségesek. A szervező a tanfolyam végét követően jelzi az MVTA-nak, hogy a jelentkezők közül kik nem vettek részt a tanfolyamon.

A szervező kizárólag az adott tanfolyam vonatkozásában veszi fel Önnel a kapcsolatot: az Ön által megadott adatokat az MVTA és a szervező közötti megállapodás értelmében semmilyen egyéb célra nem használhatók és nem adhatók át harmadik személynek.

Mindazonáltal felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az 5.1. pontban megadott személyes adatainak törlését kéri, akkor a törlést követően a szervező nem tudja biztosítani az Ön részvételét további TM Haladó Technika tanfolyamokon, illetve a TM-Szidhi tanfolyamon, valamint olyan tanfolyamokon, illetve rendezvényeken (például, de nem kizárólag: bentlakásos tanfolyam, TTC stb.), amelyek TM Haladó Technika tanfolyam, illetve TM-Szidhi tanfolyam elvégzéséhez kötöttek, vagy ahol szükség van annak igazolására, hogy Ön hány TM Haladó Technika tanfolyamot végzett el, illetve elvégezte-e a TM-Szidhi tanfolyamot.

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

4.1.  Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

Az  Ön  által  megadott  személyes  adatokhoz a szervező és az MVTA adatkezelője férhet csak hozzá feladataik  ellátása,  így  például  elszámolások és nyilvántartások készítése céljából, valamint szervezési célból. Emellett  például  a szervező  képviseletét  ellátó  ügyvéd  szintén megismerheti  a  személyes  adatait, amennyiben ezt valamilyen jogi eljárás szükségessé tenné.

A szervező csak kivételes, illetve jogszabályban meghatározott esetekben adja át az Ön adatait harmadik félnek, így például:

  1. a) az  Önt  érintő  ügyben  bírósági  eljárás  indul,  és  az  eljáró  bíróság  számára szükséges  az  Ön  személyes  adatait  tartalmazó  iratok  átadása,
  2. b)   a  rendőrség  megkeresi  a szervezőt,  és  a  nyomozáshoz  az  Ön  személyes adatait  tartalmazó  iratok  továbbítását  kéri.

A szervező az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja külföldre, illetve nem adja át külföldi magán- vagy jogi személynek.

4.2.  Adatbiztonsági  intézkedések

A szervező az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az általa hozzáférhető módon, elektronikus formában tárolja.  

A szervező  mindent megtesz annak érdekében,  hogy védje az Ön személyes  adatait, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatásával szemben.

5. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

5.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a szervezőt, hogy tájékoztassa Önt az alábbiakról:

a) milyen személyes adatait;

b) milyen jogalapon;

c) milyen adatkezelési céllal;

d) milyen forrásból;

e) mennyi ideig kezeli;

f) a szervező kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A szervező az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail-cím) küldött  levélben teljesíti.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a szervező módosítsa valamely személyes adatát, így például bármikor kérheti e-mail-címének vagy postai elérhetőségének módosítását.  

A szervező az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail-cím) küldött  levélben  teljesíti.

5.3. Törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a szervező törölje az Ön személyes adatát.

A törlési kérelmet a szervező abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a szervezőt a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Ha nincs ilyen kötelezettség, a szervező az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül  teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail-cím)  küldött levélben értesíti Önt. 

5.4. Zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a szervező zárolja az Ön személyes adatait. A zárolás addig tart, amíg az Ön által  megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha Ön úgy gondolja, hogy a szervező jogellenesen kezelte az Ön adatait, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági  vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy a szervező ne törölje az Ön adatait. Ez esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a szervező tovább tárolja az Ön  személyes adatait, és csak a megkeresést követően törli azokat.

5.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az  adatkezelés ellen, amennyiben a szervező az Ön személyes adatait közvetlen  üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos  kutatás  céljából  továbbítaná, illetve  felhasználná.  

Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a szervező az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén Ön panaszt tehet a szervezővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu