1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Dr. Pál Dániel, egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Szakolcai u. 13.

Postacím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 52.

Adószám: 75922593-1-26

E-mail: dr.pal.daniel@tm.org

Telefon: +36 70 646 3181

NAIH adatkezelési nyilvántartási szám: 50928516

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az ismertető előadásokra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;

b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504.

3. ISMERTETŐ ELŐADÁSOKRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat
Az adatkezelés célja
név
az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
e-mail
az esetleges kapcsolatfelvételhez (lásd alább) elengedhetetlenül szükséges
telefonszám
szintén az esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja

A fenti adatokat azért kérjük el a regisztrációkor, mert korlátozott az előadásaink helyszínéül szolgáló termek befogadóképessége, így követjük nyomon az adott előadásra regisztráló személyek számát.

Ezenkívül előfordulhat olyan eset is, amikor különböző okok miatt esetleg megváltozik az előadás  színhelye és/vagy időpontja. Az ilyen esetekben az ismertető előadást tartó TM-tanár e-mailben és/vagy telefonon értesíti az előadásra regisztrált személyeket a változásról.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A TM-tanár a személyes adatokat a regisztrációt követő 90 napig kezeli.
A hozzájárulását a  dr.pal.daniel@tm.org e-mail címre küldött levélben is visszavonhatja. 

3.4. Hozzáférés az Ön által megadott adatokhoz

Az adatokhoz az adatkezelés időtartamán belül kizárólag az előadás szervezésében részt vevő TM-tanár fér hozzá.

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

4.1. Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

A TM-tanár az adatokhoz más részére hozzáférést nem biztosít jogszabály eltérő rendelkezése hiányában.Igy például:

a) az  Önt érintő  ügyben bírósági  eljárás indul, és  az eljáró bíróság számára szükséges  az Ön személyes adatait tartalmazó iratok  átadása,

b)   a rendőrség  megkeresi a TM-tanárt,  és a nyomozáshoz az Ön  személyesadatait  tartalmazó  iratok továbbítását  kéri.

Az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítjuk külföldre, illetve külföldi magán- vagy jogi személy részére.

4.2.  Adatbiztonsági  intézkedések

A TM-tanár a személyes adatokat elektronikus dokumentum formátumban a regisztrációt követő 90 napig kezeli, utána a személyes adatot tartalmazó dokumentum megsemmisítésre kerül.

A TM-tanár mindent megtesz annak érdekében,  hogy védje az Ön személyes adatait, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatásával szemben.

5. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

5.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a TM-tanárt, hogy y tájékoztassa Önt az alábbiakról:

a) milyen személyes adatait;
b) milyen jogalapon;
c) milyen adatkezelési céllal;
d) milyen forrásból;
e) mennyi ideig kezeli;
f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A TM-tanár az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a TM-tanár  személyes adatát módosítsa, így például bármikor kérheti e-mail címének vagy más elérhetőségének módosítását.

A TM-tanár az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

5.3. Törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a TM-tanár törölje az Ön személyes adatát.

A törlési kérelmet a TM-tanár abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy belső  szabályzat a TM-tanár-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.
Ha nincs ilyen kötelezettség, a TM-tanár az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül  teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím)  küldött levélben értesíti Önt.

5.4. Zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a a TM-tanár zárolja az Ön személyes adatait. A zárolás addig tart, amíg az Ön által  megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a TM-tanár jogellenesen kezelte az Ön adatait, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági  vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy a TM-tanár ne törölje az Ön adatait. Ez esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a TM-tanár tovább tárolja az Ön személyes adatait, és csak a megkeresést követően törli azokat.

5.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az  adatkezelés ellen, amennyiben a TM-tanár az Ön személyes adatait közvetlen  üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, illetve  felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a TM-tanár az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a TM-tanár kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,  kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a  személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a  Levéltár számára.

6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

6.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a TM-tanárral szemben. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is  megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken tekintheti meg: birosag.hu/torvenyszekek